Teknobaz Rotating Header Image

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir, Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir? [SGK]

Sosyal Güvenlik KurumuEkonomik kriz özellikle özel sektörü büyük ölçüde ekledi. Bir çok kişi işsiz kaldı. Bunun yanında bir çok şirket ve fabrika krizi bahane ederek bir çok işçisini işten çıkardı. İşsiz kalan birey Sosyal Güvenlik Kurumu yönetmeliğine göre çalıştığı süre karşılığında belli bir süre işsizlik maaşı haketmektedir. Bu ve bunu gibi konularda açıklayıcı bilgi edinmek ve ilgili mevzuatın size ne gibi faydalar sağladığını öğrenebileceğiniz bu yazıyı sizler için hazırladık. İşçileri ve işvereni ilgilendiren bazı başlıkları bu yazımızda bulacaksınız.


İşsizlik Sigortası Nedir?
İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Sigortalı İşsizlere hangi hizmetler sunulacaktır?
İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;
* İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.
* İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; hastalık ve analık sigortası primleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ‘na veya bağlı oldukları özel emekli sandıklarına yatırılacaktır. Dolayısıyla; sigortalı işsizler ve geçindirmekle yükümlü oldukları aile , fertleri, hastalanmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.
* İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, doktor raporu ile istirahatli kılındıkları süre içinde geçici işgöremezlik ödeneği ödenecektir.
* İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

Hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanılır?
120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan; o
* Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
* Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
* Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
* Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar .
* İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, j;kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,
* Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.
* İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İSKUR’nun en yakın ünitesine başvurmaları ” gerekmektedir.
* Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.
* İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

İşsizlik ödeneği ne şekilde hesaplanacak ve nasıl ödenecektir?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net kazancının yüzde ellisi olarak hesap edilecektir
* Bu şekilde günlük olarak hesaplanan işsizlik ödeneği aylık olarak her ayın sonunda ödenecektir.
* Kanun gereğince, işsizlik ödeneği miktarının asgari ücretin netini geçmesi mümkün değildir.
* İşsizlik ödeneği, aylık olarak işsiz adına açılacak banka hesabına havale edilecektir. İlk işsizlik ödeneği hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonunda ödenecektir. Ol.07.2000 tarihinden itibaren, asgari ücret brüt 118.800.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu tarihte belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden işini kaybeden sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazandığı varsayıldığında; asgari ücretten prim ödenmiş ise, %50’sini alması mümkün olacağından; işsizlik ödeneğinde aylık tutar 43.461.450 TL olmaktadır. Ayrıca, tavandan prim Ödemiş olanlar için, alınabilecek işsizlik ödeneği asgari ücretin netini geçemeyeceğinden bugün için en yüksek işsizlik Ödeneği miktarı 86.922.900 TL’dır. (Ödenecek tutarlar güncel değildir)

Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?
İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür.
* Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,
* İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması,
* Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayah| olarak sona ermiş olması,
* Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili ünitesine doğrudan başvurarak vermesi. Yukarıda öngörülen şartları taşıyanlardan;
* 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
* 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
* 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
* Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartlan yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan
* işsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırlarsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

İşsizlik sigortasının potansiyel faydaları nelerdir?
Kimler işsizlik sigortası kapsamındadır?
Kimler işsizlik sigortası kapsamı dışındadır?
Yıl içinde ortalama 3-4 ay çalışan geçici/mevsimlik orman işçileri işsizlik sigortasından faydalanabilecek midir?
İşsizlik Sigortası Fonu ile Tasarrufu Teşvik Fonu arasında bir ilişki var mıdır?
Çalışanların, Tasarrufu Teşvik Fonu’nda biriken ana para ve nemaları, İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılacak mıdır?
Hangi büyüklükteki işyerleri işsizlik sigortası kapsamına girmektedir?
Kimler, işsizlik sigortasına prim ödeyecektir? Devlet sisteme katkıda bulunacak mıdır?
Primler Fon’a hangi süreler içinde aktarılacaktır?
issizlik sigortasına ödenen primlerin iadesi mümkün müdür?
İşsizlik sigortası için sigortalıların ve işyerlerinin tescil işlemi yapılacak mıdır?
işsizlik sigortası primlerinin tahakkuk ve tahsili ne şekilde olacaktır?
İşveren, işsizlik sigortası için ayrıca dönem bordrosu düzenleyecek midir?
işsizlik sigortası primleri nereye yatırılacaktır?
Sigortalı İşsizlere hangi hizmetler sunulacaktır?
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler, işsizlik ödeneği alabilecekler midir?
Hangi durumlarda işsizlik ödeneğinden yararlanılır?
İşveren, İşten Ayrılma Bildirgesini hangi süre içinde, nereye verecektir?
İşveren, hangi tarihten itibaren İşten Ayrılma Bildirgesi düzenleyecektir?
Hangi hallerde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün değildir?
İşsizlik ödeneği ne şekilde hesaplanacak ve nasıl ödenecektir?
Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?
İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilecektir?
işsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır?
Yersiz yapıldığı anlaşılan Ödemeler işsizlerden geri alınacak mıdır?
İstirahatli kılınan sigortalılara bu süre içinde işsizlik ödeneği ödenecek midir?
Geçici işgöremezlik ödeneği ödenirken herhangi bir şekilde prim yatırılacak mıdır?
İşsizlik ödeneği ödenirken geçen süre hizmetten sayılacak mıdır?
Sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigorta primlerini kim ödeyecektir?
Aynı anda hem iş kaybı tazminatından hem de işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün müdür?
İşsizlik sigortası primleri gider olarak yazılabilecek midir?
İşsizlik sigortası primleri gelir vergisi matrahından düşülebilecek midir?
İşsizlik sigortası ile ilgili işlemlere karşı itirazlar nerelere yapılacaktır?
İşsizlik Sigortası Kanununda hangi idari para cezaları öngörülmüştür?
Cezalara karşı nasıl ve nerelere itiraz edilecektir?
İşsizlik Sigortası Kanun Maddeleri

Yukarıdaki başlıklarla ilgili cevapları bulabileceğiniz site bağlantısı aşağıdadır.

İşsizlik Sigortasını Tanıyalım – sgkbilgi.net

8 Yorum

 1. neslihan dedi ki:

  merhaba
  ben özel bir bankada çalışmaktaydım. işyerim iş akdinin feshini yapıcaktı ancak bu benim sicilime işliceği için ben istifamı vermem durumunda kaldım tüm haklarımın ödeneceğini belirtildi. bende 9.12.2009 tarihinde iş kanunun 24.mad.istinaden istifamı vermek zorunda kaldım ve tüm ihbar ve kıdem tazminatlarımı aldım. bu durumda işsizlik maaşından faydanabilirmiyim.bilgilendirirseniz çok sevinirim.teşk .

 2. eyüp dedi ki:

  1 ay oldu isten ayrıldım denızcılık firmasından işsizlik maası almak istıyorum nasıl yardım cı olabilirsiniz ne yapmam gerekıyo

 3. duru dedi ki:

  1 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum ve işten çıkartılıyorum bu durumda işsizlik maaşı alabilir miyim?cvp verirseniz sevinirim

 4. nebahat dedi ki:

  Halk eğitimi merkesinde 13A kapsamında çalışıyordum. Çalışma sürem dolduğu için işten çıkarıldım .İşsizlik maaşı alabilir miyim

 5. ersan dedi ki:

  merhaba. özel bir bankada 7 aydır çalışyorum .eğer olurda işten çıkartılırsam
  işssizlik sigortasından para almak için gerekli olan İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru kesintisiz hizmet aktinin 120 gün prim ödenmiş olması, şartını sağlıyorum ve son 3 yılda da en az 1000 günlük pirimde ödendi fakat farklı iş yerlerinde . buna göre : 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir. bu maddeden yararlanırmıyım ve 300 gün süreyle maaş bağlanırmı bilgi alabilirmiyim ltf ..

 6. şengül dedi ki:

  ben 30 nisan 2009 da bir mandırada sorumlu müdür olarak işe başladım gıda teknikeriyim 21.12.2012 de işten çıkarıldım beni zorla alıkoyarak istifa dilekçesi imzalatmak istediler bir boşlukta resmen koşarak iş yerinde kaçtım benim işverenim ben 2009 nisan ayından beri sigortamı eksik yatırdı haftada 5 işgünü çalıştım cumartesi pazar çalışmadığım için 2009 2010 ve 20011 de sigortam 12 20012 de 20 gün ödemnmiş bunu nasıl kılıfına uydurdularsa bilmem sgk hiç bir şekilde bu neden böyle demedi takibe almadı ille benim şikayet etmemmmi gerekiyordu şimdi siz sgk ya soruyorum bu işveren bana işten çıkarıldığıma dair belge verirmi üstelik sigortam eksik olduğu için hastanede bana ve çocuma baktılar ama ilaç alamadım neden sigortan 20 günmüş bunun için sosyal dayanışma vakfına başvurdum sonrasında eczaneden faydalanabilmem için bankaya ayrıyeten para ödüyorum bunu benden sgk istedi işverene sormuyo ya işveren sen bu çalışanın sigortasını neden eksik yatırıyosun demiyo bana eksik gün için bankaya para yatırmamı istiyo bu nasıl adalet ben kime soracam hesabı madurum……
  İLGİLİLER İLGİLENSİN ADRES:SICAKYÜZ SÜT ÜRÜNLERİ …KIRKÖY MAH.MEHMET AKİF ERSOY CAD.NO:64 KİRAZ/İZMİR dilerim takibe alısınız benim gibi eksik ödenen lerin peşine düşersiniz artık bana olan olmuş bundan sonrakilere olmasın teşekkürler

 7. aziz dedi ki:

  işveren işsizlik maaşı vermiyorsa, ihparvermemek için, neyapılması gerek.böyle bir hakkı varmı?

 8. zübeyde orhon dedi ki:

  Ben çalıştığım iş yerinde 7 yıldan beri çalışıyorum ayrıca özel bir bankadan işten çıkarılırsam diye sigorta yaptırdım benim sorum ssk dan 10 ay boyunca işsizlik parası alırken aynı zamanda bu özel sigortadanda yine işsizlik paramı albilecekmiyim?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir